వీరభద్ర కుండలు - Veerabhadra Pots ( kundalu )

మా వద్ద అన్ని రకముల కుండలు, ముంతలు,దాకలు,కుజాలు  మొదలైనవి లభించును
పెళ్ళికి సంబందించిన అవిరేడి కుండలు మా వద్ద లభించును.

ప్రో: రమామణి


We sale all types of Pots,kujaas,utensils etc.
we also sale AVIREDI pots for marriages.

Pro: Ramamani


SS నాయుడు లేవుట్ ప్రక్కన
నల్లవంతెన దిగువ అమలాపురం

Contact Information

  • Beside SS Naidu layout, Black bridge down
    Amalapuram
    East Godavari, Andhra Pradesh, India 533201
  • Phone: 9000581022
  • vCard

Map

Other Information

Other Categories:

All in one Shops